Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego MedPanel24, znajdującego się pod w domenach internetowych medpanel24.pl oraz medpanel.konsylium24.pl.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Usługodawca – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Grupa Rx Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 12A, KRS 0000648510, NIP 527-27-87-324.
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie w celu realizacji badań ankietowych.
 4. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem medpanel.konsylium24.pl i medpanel24.pl.
 5. Konto – miejsce w Serwisie przeznaczone dla Użytkownika w którym może on zarządzać ankietami.
 6. Respondent - lekarz posiadający konto w Konsylium24.pl, który uzupełnił swój profil badawczy w Serwisie i wyraził chęć realizacji ankiet.

Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe działanie Serwisu wymaga od Użytkownika:
  1. podłączenia do Internetu;
  2. posiadania zainstalowanej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych:
   1. Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej,
   2. Firefox w wersji 15 lub wyższej,
   3. Chrome w wersji 20 lub wyższej,
   4. Safari w wersji 5.0 lub wyższej,
   5. Opera w wersji 12.0. lub wyższej.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest utworzyć Konto za pomocą formularza rejestracyjnego, podać swój adres e-mail oraz hasło.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Świadczone usługi

 1. Serwis przeznaczony jest do tworzenia ankiet internetowych, które następnie są udostępnione Respondentom. Użytkownik może dowolnie definiować ankiety zgodnie z potrzebami przeprowadzanych badań z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa i zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawce za pośrednictwem witryny internetowej, związane z realizacją badań ankietowych, są płatne.
 3. Użytkownik samodzielnie definiuje grupę docelową ankiety oraz wprowadza pytania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści pytań ankietowych i akceptacji ankiety przed jej realizacją.
 5. Po zaakceptowaniu ankiety Usługodawca wysyła fakturę pro-forma z prośbą o płatność.
 6. Jeżeli Usługodawca stwierdzi, że zdefiniowana próba n jest za duża, to ankieta nie zostanie zaakceptowana, a Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo oraz poproszony o wprowadzenie poprawki.
 7. Po potwierdzeniu otrzymania płatności ankieta jest uruchamiana oraz realizowana aż do osiągnięcia założonej próby n.
 8. Ankieta jest promowana Respondentom spełniającym kryteria grupy docelowej określonej przez Użytkownika, aż do zrealizowania próby badawczej.
 9. Użytkownik w każdym momencie od uruchomienia ankiety ma dostęp do wyników cząstkowych.
 10. Gdy Użytkownik przerwie ankietę przed uzyskaniem zapłaconej próby n, nadpłata pozostaje na jego koncie i może być wykorzystana do opłacenia przyszłych ankiet. W celu przerwania realizacji ankiety należy się skontaktować z Usługodawcą wysyłając odpowiednie zawiadomienie na adres mailowy kontakt@medpanel24.pl. Nadpłata nie jest zwracana na konto.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabrane przez Użytkownika dane i wnioski z nich wynikające.
 12. W przypadku stałej współpracy warunki płatności oraz zatwierdzania ankiet, mogą być inne aniżeli omówione w paragrafie 5, ale muszą mieć formę odrębnej umowy handlowej zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą.

Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Ochrona praw i własności intelektualnej Serwisu

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Ochrona danych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Serwisu.

Polityka prywatności

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
 2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu.
 3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże danych osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-11-2015.